ဗိုလ်ချုပ်တို့ အိပ်ခန်း၏ ပစ္စည်းများနှင့် မှတ်တမ်းများ