ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ကား၏ ပစ္စည်းများနှင့် မှတ်တမ်းများ